Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 2023

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • Op één lijn: de leverancier van de dienstverlening, gevestigd aan de Pasteurlaan nr. 1 te Bergen op Zoom.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Op één lijn een overeenkomst aangaat of diegene voor wie Op één lijn werkzaamheden verricht c.q. die afnemer is van de door Op één lijn geleverde diensten.
 • Overeenkomst: de tussen Op één lijn en opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst met al de daarop betrekking hebbende documenten en bijlagen, waarin wordt afgesproken dat Op één lijn een bepaalde dienst zal leveren.
 • Begeleiding: begeleiding aan kinderen, ouders en professionals die Op één lijn uitvoert in opdracht van opdrachtgever.
 • Mediation: bemiddeling en coaching die Op één lijn uitvoert in opdracht van opdrachtgever.
 • Relatietherapie: begeleiding bij relatieproblematiek die Op één lijn uitvoert in opdracht van opdrachtgever.
 • Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) die opdrachtgever aan Op één lijn voldoet uit hoofde van de overeenkomst of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen Op één lijn en opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door Op één lijn uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of nietig mochten worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Op één lijn en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of nietig verklaarde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 4. Op één lijn heeft het recht gedurende de overeenkomst de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

 

Artikel 3. Overeenkomst/opdracht

 1. Door het ondertekenen van de overeenkomst door Op één lijn en opdrachtgever wordt de begeleiding, mediation of relatietherapie aangevangen en worden deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot resultaatsverbintenis. Op één lijn aanvaardt slechts die opdrachten, waarvoor het de kwalificaties bezit en zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Dit wordt gedaan op grond van de door opdrachtgever beschikbaar gestelde gegevens en de op dat moment algemeen bekende stand der wetenschap.
 3. De overeenkomst wordt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd en geldt totdat de begeleiding, mediation of relatietherapie is beëindigd.
 4. Indien de opdrachtgever of Op één lijn in staat van faillissement komt te verkeren, surseance van betaling aanvraagt of indien op haar de wettelijke regeling schuldsanering van toepassing wordt verklaard eindigt de begeleiding, mediation of relatietherapie van rechtswege.

 

Artikel 4. Declaratie

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium vermeerderd met omzetbelasting verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Of opdrachtnemer reiskosten of andere overige kosten, waaronder onder meer begrepen griffierechten en advocaatkosten, is verschuldigd is nader uitgewerkt in de overeenkomst behorende bij de begeleiding, mediation of relatietherapie.
 2. Het honorarium van Op één lijn is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden.
 3. Verrichte werkzaamheden en overige kosten worden bij begeleiding, mediation of relatietherapie wekelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, waarbij een betalingstermijn geldt van 14 dagen vanaf de declaratiedatum.
 4. Bij mediation worden het ouderschapsplan, de alimentatieberekening en de vaststellingsovereenkomst of het echtscheidingsconvenant pas verstrekt nadat opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen behorende bij de mediation, waaronder ook de door derden gemaakte kosten vallen, heeft voldaan.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een declaratie, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum dat de declaratie betaald had moeten zijn.
 6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met het innen van de declaratie komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 100,– exclusief omzetbelasting.
 7. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn is voldaan, is Op één lijn gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat het volledig openstaande bedrag is voldaan. Ook is het Op één lijn toegestaan de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Op één lijn is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de opdrachtgever lijdt door de opschorting of beëindiging.
 8. Ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Op één lijn onmiddellijk opeisbaar.
 9. In geval de overeenkomst wordt aangegaan met meer dan één persoon, dan zijn zij hoofdelijk verbonden voor het geheel.
 10. Annulering voor begeleiding, mediation en relatietherapie dient minstens 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Als een afspraak binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt de afspraak aan opdrachtgever in rekening gebracht.


Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Indien er ten gevolge van een door Op één lijn gemaakte fout schade ontstaat voor de opdrachtgever, is Op één lijn alleen gehouden deze schade aan de opdrachtgever te vergoeden indien en voorzover deze schade valt onder de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Opdrachtgever is verplicht Op één lijn op straffe van verval van recht binnen één jaar nadat opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn van de aanspraak, hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.
 2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Op één lijn beperkt tot maximaal het bedrag dat in de maand waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft is gefactureerd door Op één lijn.
 3. Op één lijn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, wanneer Op één lijn is uitgegaan van de door opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens
 4. Op één lijn is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.
 5. Bij het inschakelen van derden zal Op één lijn altijd tevoren toestemming vragen aan de opdrachtgever. Op één lijn is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Op één lijn van alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van Op één lijn.
 7. Op één lijn is niet aansprakelijk voor de fiscale gevolgen van de vastgelegde afspraken. Opdrachtgever wordt geacht de overeenkomst door een deskundige te laten beoordelen op eventuele fiscale gevolgen. Op één lijn raadt opdrachtgever aan om in het jaar van echtscheiding en het jaar daaropvolgend de aangifte inkomstenbelasting te laten verzorgen door een deskundige.

 

Artikel 6. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van dertig dagen. In die termijn zijn partijen gehouden tot alle verplichtingen in de overeenkomst.
 2. Op één lijn heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, indien op grond van omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken, een goede uitvoering van de opdracht belemmerd wordt. Mocht Op één lijn of opdrachtgever tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeft Op één lijn recht op vergoeding van reeds gemaakte kosten, waaronder doch niet uitsluitend begrepen het honorarium.

 

Artikel 7. Vertrouwelijkheid

 1. Op één lijn en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. De partij die de vertrouwelijke informatie ontvangt zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Op één lijn verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.
 2. Opdrachtgever geeft – indien nodig- Op één lijn toestemming om de vertrouwelijke informatie te verstrekken aan de ingeschakelde derde en de bevoegde rechter.

 

Artikel 8. Intellectueel eigendom en auteursrechten

 1. Alle in de begeleiding, relatietherapie en mediation gebruikte materialen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen dientengevolge niet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming van Op één lijn. Het is niet toegestaan materiaal geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of te gebruiken in welke vorm dan ook.
 2. Op één lijn behoudt het recht de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen Op één lijn en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen over de uitvoering van de overeenkomst zullen in overleg, al dan niet met een mediator, gepoogd te worden opgelost. Indien hier geen oplossing uit naar voren komt, wordt het geschil voorgelegd aan een bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.

Versie 26-04-2023