Privacyverklaring

Op één lijn, gevestigd in Bergen op Zoom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Op één lijn, Pasteurlaan 1, 4624 XK Bergen op Zoom.
Functionaris Gegevensbescherming: Karlijn van Opdorp, metkarlijn@op-een-lijn.nl.

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Op één lijn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en – plaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Op één lijn verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens in verband met de jeugdzorgopdracht, relatietherapie of mediationopdracht. Onderwerpen die verwerkt kunnen worden:

 • Gegevens van jeugdigen jonger dan 16 jaar.
 • Gegevens van jeugdigen jonger dan 18 jaar.
 • Burgerservicenummer (BSN) (om vergoed traject via gemeente aan te vragen, opstellen ouderschapsplan, echtscheidingsconvenant en/of vaststellingsoverenkomst)
 • Andere gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens die verkregen worden om de relatietherapie te bieden of de scheiding af te wikkelen.
 • Gegevens over de gezondheid van cliënten en indien van toepassing en na akkoord ook van hun wettelijke vertegenwoordigers.
 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Op één lijn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw gegevens te verwerken in de overeenkomst van opdracht (zowel jeugdzorg, relatietherapie als mediation), dossiervorming, verslaglegging en gemaakte afspraken vastleggen (ouderschapsplan, echtscheidingsconvenant en/of vaststellingsovereenkomst).
 • Om een traject vergoed door de gemeente te kunnen afhandelen.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om betalingen af te handelen
 • Om onze administratie te kunnen uitvoeren en om te voldoen aan de wet- en regelgeving.
 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Op één lijn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Op één lijn) tussen zit.
Op één lijn gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen:

 • Email: PC-extreme & Zorgmail; communiceren met cliënt, hun wettelijke vertegewoordigers en andere professionals.
 • Zilliz & Vecozo; communicatiesysteem met gemeenten.
 • Moneymonk; adminstratiesysteem.
 • SNS-Bank; bankzaken.
 • Google Analytics; surfgedrag in kaart brengen.
 • Microsoft Office; verwerken teksten en bestanden.
 • Stack Storage; online cloud
 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Op één lijn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor gegevens verzameld ten behoeve van mediation 20 jaar; de termijn dat een mediator aansprakelijk kan worden gesteld. Gegevens verzameld ten behoeve van jeugdzorg bewaren wij 20 jaar; de wettelijke bewaartermijn.

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Op één lijn verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De bedrijven waar Op één lijn mee samenwerkt, sluiten wij een bewerkersovereenkomst. Op één lijn verstrekt persoonsgegevens met derden enkel met nadrukkelijke toestemming aan:

 • Professionals, zorgverleners, (gemeentelijke) instanties, huisarts en school met als doel overleg over cliënten en/of doorverwijzen wanneer dat nodig is. Ook een terugkoppeling geven over het verloop of afronden van de overeenkomst behoort tot de mogelijkheden.
 • Boekhouder met als doel de boekhouding van Op één lijn controleren en in orde maken.
 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Functionele cookies zijn nodig om de website naar behoren te laten werken. Een cookie is een klein tekst bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser wordt opgeslagen. Alle informatie dat eerder door uw computer is opgeslagen kunt u zelf verwijderen.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Op één lijn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar metkarlijn@op-een-lijn.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Op één lijn wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Op één lijn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via metkarlijn@op-een-lijn.nl.